ระยะเวลา : 2 วัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลทั่วไปนำความรู้ในการ Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2012 R2 นำไปใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปที่สนใจจะ นำเอา Hyper-V Windows 2012 R2 ไปใช้งานในองค์กร

สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม
หนังสือ LAB สำหรับอบรม

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
Windows 2012 Basic

Course Outline
Module 1 : Evaluating the Environment for Virtualization
Lessons
•   Overview of Microsoft Virtualization
•   Overview of System Center 2012 R2 Components
•   Evaluating Current Environment for Virtualization
•   Extending Virtualization to the Cloud

Lab : Evaluating the Environment for Virtualization
•   Selecting the Appropriate Virtualization Method
•   Accessing the Environment by Using MAP

Module 2 : Installing and Configuring the Hyper-V Server Role
Lessons
•   Hyper-V 2012 New feature Such Shared virtual hard disk
•   Automatic virtual machine Activation, Enhanced session mode
•   Storage quality of service , Virtual machine generation Resize virtual hard disk,  Fast Live migration Live Export ,
     Replica ,Linux support
•   Managing Hyper-V
•   Configuring Hyper-V Settings
•   Hyper-V Host Storage and Networking

Lab : Installing and Configuring the Hyper-V Server Role
•   Installing the Hyper-V Server Role
•   Configuring Hyper-V Settings
•   Accessing and Managing Hyper-V Remotely
•   Manage users, licenses, and groups by using Windows PowerShell

Module 3 : Creating and Managing Virtual Hard Disks, Virtual Machines, and Checkpoints
Lessons
•   Creating and Configuring Virtual Hard Disks
•   Creating and Configuring Virtual Machines
•   Installing and Importing Virtual Machines
•   Managing Virtual Machine Checkpoints
•   Monitoring Hyper-V
•   Designing and Managing Virtual Machines

Lab : Creating and Managing Virtual Hard Disks and Virtual Machines
•   Creating and Managing Virtual Hard Disks
•   Creating and Managing Virtual Machines

Lab : Creating and Managing Checkpoints, and Monitoring Hyper-V
•   Importing Virtual Machines and Working with Checkpoints
•   Monitoring Hyper-V

Module 4 : Creating and Configuring Virtual Machine Networks
Lessons
•   Creating and Using Hyper-V Virtual Switches
•   Advanced Hyper-V Networking Features
•   Configuring and Using Hyper-V Network Virtualization

Lab : Creating and Configuring Virtual Machine Networks
•   Creating and Using Hyper-V Virtual Switches
•   Configuring and Using Advanced Virtual Switch Features
•   Configuring Hyper-V Network Virtualization

Module 5: Virtual Machine Movement and Hyper-V Replica
Lessons
•   Providing High Availability and Redundancy for Virtualization
•   Implementing Virtual Machine Movement
•   Implementing and Managing Hyper-V Replica

Lab : Virtual Machine Movement and Hyper-V Replica
•   Moving Hyper-V Storage and Virtual Machines
•   Configuring and Managing Hyper-V Replica

Module 6 : Implementing Failover Clustering with Hyper-V
Lessons
•   Overview of Failover Clustering
•   Configuring and Using Shared Storage
•   Implementing and Managing Failover Clustering with Hyper-V

Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V
•   Creating Hyper-V Failover Cluster
•   Managing Hyper-V Failover Cluster