HotLine 02 725 6400

Welcome To ITSolution Shop

นโยบายความปลอดภัย      เว็บไซต์ www.itsolution.co.th ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

      1. บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

      2. บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นมาตรฐาน และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอทุกวัน

      3. บริษัทฯ ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

      4. บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

      5. บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย

      6. บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญและมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัสของรหัสผ่าน

      7. บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค

      8. บริษัทฯ ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

      9. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ
          ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ websupport3@itsolution.co.th หรือ โทร 02-725-6400 ต่อ 6438